Følgende skal legges til grunn ved prosjektering av sikkerhet ved brann

Jf. Innledningen til kapittel 11 i TEK17 skal den prosjekterende innhente informasjon om lokale forutsetninger og rammebetingelser fra kommunen. For å hjelpe den prosjekterende på vei opplyses det om følgende: 

  • Brannvesenet i Modum kommune har ikke høyderedskap for redning av dyr og mennesker. Dette innebærer at §11-13, annet ledd ikke kan anvendes.
  • Brannvesenet i Modum disponerer tankbil for vannforsyning til boligstrøk med liten spredningsfare.
  • Innsatstider må dokumenteres av brannvesenet. 

De forutsetninger som blir brukt om brannvesenets kapasiteter ut over dette skal godkjennes skriftlig av brannsjefen. 

For ytterligere informasjon om Modum kommunes redningskapasitet er kontaktperson i Modum brannvesen:

Brannsjef Per Einar Elvigen, mobil 909 61 805 og e-post dokumentsenteret@modum.kommune.no