Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det.
Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot kommunen.

Vedtatt av kommunestyret K-sak 14/20

Hvem kan varsle og hva kan du varsle om?

Modum kommunes varslingsordning er åpen for leverandører, brukere, innbyggere og andre, og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering eller diskriminering
  • brudd på kommunens etiske regler
  • fare for liv og helse

Forskjell på innspill, klage og varsling

Har du forslag til endringer som kan gjøre at kommunen kan levere bedre tjenester? Eller kanskje du har ideer som kan bidra til at Modum blir et enda bedre sted å bo? Da har vi et eget skjema her på kommunens hjemmeside.

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, bør du kontakte tjenestestedet.

 

Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen.

Slik varsler du oss

Du kan varsle ved å bruke denne linken
Varsel om kritikkverdige forhold

Eller du kan varsle i brev, som da sendes til: 
Modum kommune
v/Varslingssekretariatet
Postboks 38
3371 Vikersund 

 

 

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan være vanskelig å undersøke anonyme tips.
Mulighetene til å få gjort noe med saken er ofte er større dersom du velger å stå fram med kontaktinformasjon.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen.

Etter at du har varslet

Varselet mottas og behandles av kommunens varslingssekretariat. Varslere som ikke er anonyme vil få en bekreftelse på at varslet er mottatt. Kommunens varslingssekretariat beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om.

Varslingssekretariatet vil vurdere konkret om det er grunnlag for å gi varsler ytterligere informasjon i saken. Varsleren vil få melding når saken er avsluttet.

Varslingssekretariatet legger fram en anbefaling i saken overfor rådmann.

Ved behov kan det interne varslingssekretariatet sende saken videre til eksternt varslingssekretariat. Dette vil kunne være aktuelt i store, omfattende saker, og i saker som gjelder rådmann eller politikere. Eksternt varslingssekretariat vil undersøke saken og komme med en anbefaling om videre fremdrift.

Varsling og offentlighet

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Fylkesmannen.

Hensynet til den det varsles om

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler.

I de saker hvor kommunens varslingssekretariat behandler saken, skal den det blir varslet om i utgangspunkt bli gjort kjent med varslet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken. Når saken er ferdigbehandlet, skal den det er varslet om ha beskjed, uansett utfall av saken.