Betaling er fra den første i måneden, med unntak av august for nye i barnehage.

Endringer ifht oppstart: Oppstart må skje i løpet av kort tid etter avtalt tilvenningstidspunkt.

Priser barnehage

Priser barnehage Pris fra januar 2024
Pris per måned

Forslag pris fra august 2024

Maksimalpris 100% 3000 kr 2000 kr
Maksimalpris 80 % 2400 kr 1600 kr
     

Kostpenger
I alle barnehagene i Modum kommer betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Kostpenger betales ut fra plasstørrelse og tilbud ved den enkelte tjeneste.

Søskenmoderasjon  
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune gjelder søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. Alltid moderasjon for eldste barnet. For det tredje barnet og eventuelt flere barn i barnehage, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

Søskenmoderasjons sats mellom barnehage og SFO - fjernes fra 1.1.24 etter kommunestyrevedtak desember 2023. 

Gebyr ved for sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr for hver påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdager
Enkeltdager kan kjøpes for 300 kroner.

Priser SFO

Priser 2024 - Sats per måned:

Full plass - morgen og ettermiddag3830,-
Per morgen hver uke260,-
Per ettermiddag hver uke515,-

Tabell med nye priser for alle plasstyper.

Kost kommer i tillegg.

OBS - det er ikke lenger søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO - vedtatt i kommunestyre desember 2023.

Gebyr ved for sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr for hver påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdager
Enkeltdager kan kjøpes for 300 kr. 1/3 av dette for morgen, og 2/3 av dette for ettermiddag.  Eventuelt kjøp av tid avklares ved den enkelte SFO.

12 timer gratis tid i SFO for elever på 1.- 3. trinn
Fra og med høsten 2024 innføres det 12 timer gratis tid i SFO for elever på 1,2. og 3. trinn.
1. - 3. trinns elever som har deltidsplass som er inntil 12 per uke vil får denne gratis, og det vil bli trukket fra 12 timer for de som har plass utover dette.
Ordningen krever ikke at det søkes spesielt om dette. Fratrekk for de 12 timene gratis gjøres automatisk i forbindelse med den månedlige faktureringen. Det beregnes morgen til 1,5 timer og ettermiddag til 3,5 timer.

 

Gratis tid i barnehage ved lav inntekt

Alle 2 -, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2023 settes inntektsgrensen til 615 590 kroner.

Ordningen er søknadsbasert, det betyr at du selv må søke om gratis tid/redusert foreldrebetaling.

Søknad om redusert foreldrebetaling skjer i elektronisk skjema (se Skjema lenger ned på siden).

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling:

  • 2023/2024: 01.06.2023

Søknadsskjema finner du under Skjema lenger ned på siden.

Du kan søke etter denne fristen, men da vil moderasjonen gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet. Foreldre/foresatte søker til den kommunen barnet er folkeregistrert uavhengig av hvilken kommune barnet har barnehageplass i. Fakturaavdelingen behandler søknadene om redusert betaling i Modum kommune. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søknaden kan ikke behandles uten nødvendig dokumentasjon. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Den nasjonale ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert betaling.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.  

Permisjon av plass

Permisjon av barnehageplass/SFO plass praktiseres ikke i de kommunale enhetene. Viser utover dette til vedtektene angående fritak for betaling ved barns sykdom.