Fornying av kommunale vann og avløpsledninger - fra Engveien til Vikermyra
vann og avløp.jpgModum kommune skal fornye kommunale vann og avløpsledninger i området Engveien -Vikermyra. Ledningstraséen det gjelder er markert grønt i kartutsnittet.

De som har ledning på eller tett på sin eiendom blir direkte berørt av gravearbeid. Noen eiendommer blir indirekte berørt ved at ledninger krysser innkjørselen, eller at private stikkledninger for vann og avløp er koblet til ledningen.

Vannledningen som skal skiftes ut er gammel og gjengrodd av rust innvendig. Beboere i området og videre innover i Øyaveien opplever nå for dårlig vanntrykk. Avløpsledningen er et gammelt betongrør som fører både overvann og kloakk.
Disse vil bli skiftet ut med separate rør for kloakk(spillvann) og overvann.

Prosjektleder i Modum kommune vil ta kontakt med hver enkelt grunneier for å klarlegge hvordan hver enkelt blir berørt. Modum kommune vil sette i stand og erstatte det som blir skadet/ødelagt. (For eksempel plen, trær, veier, plasser mv.)
Eksisterende stikkledninger vil bli koblet til det nye anlegget  Modum kommune vil bekoste omkobling og ny stoppekran for vann, samt eventuelt stake/spylekum for avløp dersom dette ikke finnes fra før.

Private stikkledninger av stål, betong eller som er i dårlig stand vil måtte skiftes ut av hver enkelt huseier. Dersom vann fra drenering, tak eller annet overvann fører til avløpsledningen, så må dette skilles inne på tomten, og kobles til overvannsledning og spillvannsledning hver for seg. Eventuelle private septiktanker vil måtte kobles ut / fjernes.
Noen steder vil traséen måtte endres sideveis på grunn av for liten avstand til dagens bygninger.

Modum kommune ønsker å starte arbeidet så snart avtale om gjennomføring er gjort med hver enkelt grunneier. Det tas sikte på oppstart høsten 2021, og sluttføring av arbeidet i løpet av vinteren. Det er viktig at det får gå litt tid etter gravingen er ferdig før plener sås til på nytt og veier settes endelig i stand. Det vil derfor bli en midlertidig istandsetting. For et godt resultat må endelig istandsetting skje etter 1. juni 2022.

Det tas sikte på å gjennomføre anlegget med så lite ulemper for beboerne som mulig. Det må påregnes noen vannavstengninger på dagtid. Disse vil bli varslet i forkant (SMS). Det vil kunne bli nødvendig å legge opp provisorisk vannforsyning med ledninger oppe på bakken til enkelte hus.


Modum kommune og entreprenør vil ta kontakt for å avtale tilkobling av dette. Arbeidene er planlagt til å foregå på dagtid. Modum kommune har engasjert Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS til å utføre arbeidene. Modum kommune ønsker opplysninger fra hver grunneier om hvor stoppekran og vann og avløpsledninger befinner seg.
Dersom det er spørsmål før prosjektleder tar kontakt, så kan dere ta kontakt pr. e-post eller telefon: erik.bjerke@modum.kommune.no 45 29 35 05

Erik Bjerke
Prosjektleder Fagleder prosjektering