Bakkeplanering er å gjøre bratt eller kupert dyrkbart, eller tidligere dyrket areal skikket for maskinell jordbruksdrift. 


Ved forflytning av masse som berører areal på minst 1,0 daa gjelder reglene for bakkeplanering. Slike tiltak er søknadspliktige jf. Forskrift om begrensning av forurensning.
Det skal leveres skriftlig søknad til kommunen før tiltakene settes i gang. Søknaden skal inneholde kart med eventuelle terrenginngrep, bekkelukkinger m.v. Bestemmelsene har til formål å forebygge, begrense eller stanse forurensning. 

Modum kommune har ikke et eget søknadsskjema for dette.