oversiktskart vi skole.jpg

Reguleringsplanarbeid for rehabilitering og utvidelse av Vikersund skole med ny idrettshall startes herved opp i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8. Skolens hovedlokalisering planlegges

uendret, men en idrettshall planlegges tilknyttet. Det vil også være behov for oppgradering av dagens trafikkløsning.

Planavgrensning

Samlet saksfremlegg

Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens §§ 12-8. Fristen for uttalelser er tre uker fra kunngjøring av planoppstart.
Eventuelle innspill eller merknader sendes skriftlig til:
Modum kommune
Teknisk etat Pb 38, 3371 VIKERSUND
eller post@modum.kommune.no innen 03 juni 2022.