oversiktskart.jpg

Modum kommune varsler om at Hovedutvalget for Teknisk, Landbruk & Miljø fattet i PS sak 21/22 følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan for Vikersund Øvregata/Geithusveien legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart del 1

Plankart del 2

Samlet saksfremlegg

Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10.
Fristen for uttalelser er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.
Eventuelle innspill eller merknader sendes skriftlig til:
Modum kommune Teknisk etat Pb 38, 3371 VIKERSUND eller post@modum.kommune.no innen 24 juni 2022.