Tildelingskontoret tar imot, kartlegger og vurderer alle søknader etter helse- og omsorgstjenesteloven og fatter vedtak. Med andre ord, søknadsbehandling foregår på Tildelingskontoret. 

Vi tildeler tjenester ut fra en helhetlig tenkning

Forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos bruker vektlegges. Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsmestring er fokusområder.

Hva kan du forvente av oss?

Vi ønsker at  du opplever

• at vi møter deg med høflighet og respekt
• at vi forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg
• at vi legger vekt på dine ønsker og synspunkter
• at vi overholder taushetsplikt
• at saken din er behandlet innen 8 uker

Hvem kan få hjelp?

• Dersom du ikke kan dra nødvendig omsorg for deg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det daglige, har du rett til hjelp
• Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. Behov for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din helsetilstand og livssituasjon for øvrig
• Bistand du mottar fra pårørende eller andre vil inngå i avklaringen av ditt behov for hjelp

Hva slags hjelp kan du få?


• Vi kan tilby mange former for hjelp, blant annet praktisk og personlig bistand i hjemmet, opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål, helsetjenester i hjemmet, hverdagsmestring, matombringing, omsorgslønn, fritidskontakt, omsorgsbolig med og uten bemanning, avlastning og institusjonsplasser m.v. Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd med deg
• Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og bygger på ressursene du har

Slik søker du hjelp hos oss

• Du søker om tjenester ved å benytte søknadsskjema (se lenke lenger ned på nettsiden)
• Har du behov for informasjon om tjenestetilbudet eller hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt Saksbehandlerenheten på tlf. 90 28 71 40 eller Servicetorget på tlf. 32 78 93 00

Hva forventer vi av deg?

• at du deltar i planlegging av din helse- og omsorgstjeneste
• at du selv, sammen med pårørende, utfører de funksjoner du selv kan klare
• at du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, herunder at du lufter godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke røyker mens vi er hos deg.

SØKNADSSKJEMA

Finn søknadsskjema under “Skjema” lenger nede på denne siden.

Skriv ut skjema og send ferdig utfylt skjema til:
Tildelingskontoret Modum kommune, Postboks 38 , 3371 Vikersund.

Hvis du ikke får skrevet ut skjema selv, ta kontakt med Servicetorget for hjelp, tlf. 32 78 93 00


Andre nyttige lenker:

Parkering for forflytningshemmede (lenke)

Transport for funksjonshemmede / TT-tjeneste (lenke)

Info om pasientreiser (lenke)