Nærskole og mulighet for for skolegang ved annen skole

Etter opplæringsloven §8-1 har elever i grunnskolen rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til.
Hva som er nærskolen kan vurderes i en forskrift fra kommunen som deler inn geografiske områder for alle skolene.
Denne ble vedtatt i K-sak 113/21 og er publisert på Lovdata.no

Modum kommune har forskriftsfestet skolekretser. Det er i de fleste tilfeller barnets beste å gå på skolen de sokner til, men det er behov for å ha en åpning for at elever kan gå på annen skole dersom det er gode grunner til det.

1. Det er begrensede muligheter til å gå på skole utenfor skolekretsen eleven sokner til.
2. Det gis følgende unntak:
    a. Dersom eleven ønsker å fullføre skoleåret før en ny overgang til ungdomstrinn eller videregående opplæring.
    b. Dersom eleven har søsken ved skolen.
    c. Dersom eleven har delt bosted i minimum 40% av tiden i skolekretsen
    d. Dersom det er særskilte forhold rundt eleven som tilsier at dette er til det klart beste for eleven.

 Modum kommune har vedtatt noen kriterier for å søke om å gå på en skole annen enn den eleven sokner til. Det er kun anledning til å søke om skolebytte innad i Modum kommune.

Se her om du vil lese mer om de vedtatte kriteriene