Gjødsel fra mennesket har mange navn, men kalles gjerne for avløpsslam eller bare slam. Bruk av slam i jordbruket er en miljøvennlig resirkulering av ressurser. 

Skal det spres slam, skal det søkes kommunen om dette på forhånd. Kommunen skal vurdere alle forhold som kan ha innvirkning på den jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken.
Søknaden skal inneholde kart over arealet det er tenkt spredd på, avmerking av eventuelle drikkevannskilder, vann og vassdrag, mengde og sammensetning av slammet osv.
Kommunen behandler og avgjør søknaden. Du finner søknadsskjema nedenfor.

Her kan du lese mer om bruk av slam.

Leverandører som kan benyttes i Modum
VEAS: Les mer informasjon her 
Grønn Vekst: Les mer informasjon her