Modum kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune inngikk i 2018 et formalisert samarbeid, en sykkelbygdavtale, som skal gjøre at sykkel blir et mer aktivt brukt fremkomstmiddel i Modum i årene som kommer. 

Målet er at flere skal bruke sykkelen i det daglige - både til og fra jobb, og på fritiden. Sykkelbruken i Modum skal øke fra to til tre prosent innen 2022 i og mellom tettstedene Åmot, Geithus og Vikersund. 
Det skal også være en samlet gang- og sykkelandel på 18 prosent innen 2022. 

Bedre tilrettelegging i form av sykkelveier, flere sykkelparkeringer, sertifisering av bedrifter som stimulerer til økt sykkelbruk og flere andre tiltak er på gang. 

Her kan du lese mer om sykkeltrafikk og sykkelbygdavtaler.