Se hvilke tilskuddsordninger som finnes og hvordan du kan søke om midler til utvikling innen skogbruket.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner skal ivaretas og videreutvikles.
Tilskuddet kan gis til:

 

Tilskudd til skogkultur

Behandling av søknad
Søknader behandles fortløpende. Det stilles krav til dokumentasjon av kostnader, og skogeier må søke om tilskudd for kostnadene ved å logge inn på skogfondskontoen. Tiltakene skal kartfestes digitalt på kartløsning i skogfondsystemet.
Send inn søknad vi på altinn.no

Utbetaling
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis til skogeiers skogfondskonto. Frist for innsending til kommunen publiseres for næringen i månedsskiftet november/desember.

 

Ungskogpleie
Tilskuddet utbetales som en prosentsats av ungskogpleiekostnaden begrenset av et maksimumsbeløp per dekar.

I Modum gjelder følgende satser for godkjent ungskogpleie:

  • 30 prosent  tilskudd på nettobeløp
  • Kr. 240,- som maksimal tilskuddssats pr. dekar. Det inntreffer ved en dekarpris på kr. 800,-

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter.

Markberedning
Det gis inntil 30 prosent  tilskudd.

 

Tilskudd til drift med hest
Det kan gis tilskudd til utkjøring av skogsvirke med hest.Tilskuddssats:
Inntil kr 50/m3.

 

Behandling av søknad
Ved søknad benyttes skjema 
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest og annet.
Søknader behandles fortløpende.

Utbetaling
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra skogeier.

Tettere planting

Regjeringen vil bidra til økt karbonopptak gjennom å intensivere skogproduksjonen, og har etablert en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.

Les mer om tilskudd til tettere planting på Landbruksdirektoratet.no