Trafikksikkerhetsplan for Modum - Høringsrunde

Sist utarbeidete Trafikksikkerhetsplan for Modum gjaldt for perioden 2012 – 2020.
Mange tiltak har blitt gjennomført, men ikke alle. Andre tiltak enn de som man hadde mulighet til å prioritere i 2012 har også blitt aktuelle.
En nyvinning siden 2012 er dessuten El-sykkelen, som har potensiale for økt sykkelbruk.

Hvor trafikksikker er Modum? Foreliggende plan tar for en stor del utgangspunkt i trafikkbildet i Ringeriksregionen. Vi har i mindre grad data helt ned på enkeltkommunenivå. Litt mer har vi likevel, som vi tar sikte på å framskaffe i den endelige planen. Men bildet blir neppe så forskjellig i forhold til regional statistikk.

Hvilke tiltak skal vi gjennomføre? Modum er blant de få kommunene i landet som har et omtrent gjennomgående hovedsykkelveinett langs hovedferdselsårene fra nord til sør. Lite trafikkerte småveier som Åsveien/Tonsveien mot Jarenveien kan sykles nordfra mot Vikersund, og herifra langs  sammenhengende gang- og sykkelveier helt til grensa mot Øvre Eiker. Men sekundærnettet for gang- og sykkelveier har fortsatt «missing links».

Forrige trafikksikkerhetsplan hadde et hovedfokus på bygging av nettopp gang- og sykkelveier i forhold til et trafikksikkerhets- og helseperspektiv. Med en betydelig utbygging av dette siden den gang så blir det nå lagt et større fokus på tiltak for stimulering til bruk av disse tunge investeringene. I henhold til ny Nasjonal transportplan er heller ikke helse for alle sammen med trafikksikkerhet hovedfokus, men stimulering og tilrettelegging for trafikksikkerhetstiltak for barn og unge. Miljøvern er et viktig tilleggsfokus både for ny og gammel plan. Økt trafikksikker transport pr. gange og sykling gir både reduserte utslipp og færre trafikkfarer.

Det er planen å utarbeide et kart over Modums eksisterende og framtidige gang- og sykkelveier, hvorav det førstnevnte skal ligge permanent dynamisk på kommunens kartnettside. Det legges opp til en ferdigstillelse av dette ved endelig planvedtak. Foreløpig ligger det kun kartvedlegg med for de viktigste gang- og sykkelveiene langs kommunale veier som planlegges gjennomført i perioden.

Trafikksikkerhetsplan for Modum kommune med ovennevnte kartvedlegg legges ut til høring.

Frist for merknader og forslag til supplerende tiltak til kommende trafikksikkerhetsplan settes til den 30 september 2022.
Sendes inn til post@modum.kommune.no eller på papir til Modum kommune, teknisk etat, Boks 38, 3371 Vikersund

Merkes Trafikksikkerheteplan

Følgende dokumenter blir nå lagt ut til høring:

Trafikksikkerhetsplan for Modum 2022 - 2032 - Med fokus på barn og ungdom