Per nå står cirka 800 moinger uten fastlege. Og det er fare for at flere kommer i samme situasjon. Kommunen står i fare for at inntil 10 prosent av innbyggerne vil stå uten fastlege. 

Her fiinner du informasjon til  dem som står uten fastlege

 • HELFO har svært feilaktig skrevet i brev til pasienter som nå står uten fastlege at de kan henvende seg til det legekontor de gikk til før fastlegen sluttet. Dette er ikke riktig. En lege kan ikke bli pålagt eller ta på seg + 800 pasienter ekstra. 
 • Du kan søke seg inn på listen til de fastleger som har ledig plass. Leger som har ledige plasser på sin fastlegeliste finner man under «Bytte fastlege» på helsenorge.no. Liste uten fastlege er da naturligvis ikke aktuell.  En kan søke i nabokommuner om man ønsker.
 • Ved øyeblikkelig hjelp behov som  alvorlige livstruende symptomer eller alvorlige skader, ring 113
 • Legevakten er åpen fra kl 15.00- 08.00  hverdager og hele helger for akutt sykdom og skade. Det er ikke lege ved legevakten på dagtid. Legevakten kan ikke benyttes for reseptfornyelse eller forlengelse av sykmelding.
 • Beredskapsvakt på dagtid ivaretas av leger i kommunen ut fra egen oppsatt liste. Dette er for å yte helsehjelp til de som midlertidig oppholder seg i kommunen, og gjelder kun for akutte tilstander og skader.
 • De pasienter som har oppfølging ved sykehus eller hos privat spesialist kan forsøke å få hjelp til nødvendige resepter der.
 • Det finnes private helsetilbud som kan hjelpe, f.eks.    
  - Volvat medisinske senter Drammen
  - Aleris.no
  - Helsemart.no
  - Oslomedisinskesenter.no
 • Andre fastleger kan heller ikke pålegges økt antall pasienter ut over det de har avtalt på sin fastlegeliste. Noe kan disse kanskje være behjelpelig med, men det blir etter streng faglig prioritering av hva som er livsnødvendig. 
 • I sommerferien har også leger ferie og fri. Da blir belastningen på de gjenværende ekstra stor, og det ønskede tilbud er sterkt redusert. Det betyr igjen at man må prioritere ut fra medisinsk faglig skjønn. Helsesekretærer står i første linje, og har svært travle og stressende dager med mange henvendelser. Vi ber om at frustrasjon over  situasjonen ikke belastes dem, og at man fatter seg i korthet om man ringer.
 • Kommuneoverlegen kan ikke avhjelpe den enkelte pasients behov.
 • Klage på manglede tilbud kan rettes til kommunen, men det er lite mer kommunen kan gjøre. Vi jobber intenst for å få på plass vikar så raskt som mulig, og også for å sikre tiltak som kan avhjelpe legemangel på litt lengre sikt.
  Statsforvalter ved fylkeslegen er godt kjent med situasjonen, og vet at kommunen gjør det vi kan for å bedre tilbudet for pasientene.

Bakgrunn for situasjonen
På landsbasis står 163.000 nordmenn uten fastlege og pasienter fortviler. Også i Modum opplever vi nå fastlegekrisen. Siden nyttår har det vært utlyst 2 ledige fastlegehjemler i Modum. En hjemmel med 800 pasienter og en hjemmel med 600 pasienter.  Det har ikke vært noen respons på disse.

Hva skjer nå? 
Kommunen har utlyst anbud over for legevikarbyråer, og det er gjort avtale med 3 slike. Ingen av disse har så langt klart å skaffe legevikarer.

I tillegg fremmes det nå ytterligere en sak for kommunestyret for å søke å rekrutter og å sikre at fastleger blir i sine stillinger; til behandling 20.06.22. Her anbefales ytterligere stimuleringstiltak for å motivere og legge til rette for at leger skal ønske å jobbe som fastlege.
Mange fastleger er overbelastet og ønsker kortere pasientlister. Administrasjonen anbefaler nå å gi økt kommunalt basistilskudd ut over det statlige basistilskudd til fastlegene, og prøve ut en ordning med kommunal drift av et legekontor inntil statlige rammer sikrer fastlegeordningen.