Kulturminner i Modum

Kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt i Modum kommunestyre mai 2021.
Dokumenter i saken:

PLANBESKRIVELSE MED RETNINGSLINJER OG HANDLINGSPLAN (1).pdf

Vedtak kulturminneplan 100521.pdf

PLANKART ARKEOLOGISKE HENSYNSSONER.pdf

PLANKART HENSYNSSONER FOR BYGNINGSHISTORISKE KULTURMILJØER.pdf

LISTE OVER VERDIVURDERTE OG SEFRAK-REGISTRERTE BYGG.pdf

Et viktig innspill i prosessen med planen var Fagrapport 1 for arkeologiske kulturminner i Modum kommune. Den er utarbeidet av arkeolog Anja S. Melvær, på oppdrag og i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Modum kommune. Hovedformålet med rapporten har vært å lage en helhetlig oversikt over dagens bestand av kulturminner i Modum, og synliggjøre verdifulle forhistoriske kulturmiljøer i kommunen.

Buskerud fylkeskommune, kulturvern, har omtalt den framlagte rapporten på denne siden:
http://www.bfk.no/Nyheter/Kulturminnevern/Fagrapport-for-arkeologiske-kulturminner-i-Modum/

Som del 2 av arbeidet med kommunedelplanen ble det utarbeidet en delrapport 2 -Fagrapport 2. Verneverdige bygninger og kulturmiljøet i Modum kommune
Denne rapporten omtaler verneverdige bygninger og bygningsmiljøer - Kart over verneverdige kulturmiljøer

Noen kulturminner i Modum kommune:

Modums Blaafarveværk
Heggen kirke
Helleristningsfeltet på Katfoss
Tømmerfløting og hengsle i Delenga
Gamle kirkevei 

Hva er kulturminner?

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I henhold til Kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Kulturminner er bla:

  • Synlige fornminner fra forhistorisk tid som gravminner, gårdsanlegg, boplasser, helleristninger og bautasteiner. I tillegg gjemmer jorden mange fornminner som bare kan registreres ved utgravning.
  • Middelalderbyggverk som kirker, kirkegårder, klosteranlegg, festningsverk, by- og gårdsbebyggelse og ruiner. Med middelalderbyggverk mener vi bygninger og anlegg fra før 1537.
  • Nærmere 3000 bygg og anlegg i Norge som er fredet etter kulturminneloven.
  • Kirker som er eldre enn 100 år.Nærmere 5000 bygninger og anlegg på landets friluftsmuseer.
  • Bygninger i statens eie som prestegårder, fyrstasjoner, tollboder etc, samt bygninger knyttet til helse og utdannelse, Forsvaret og Norges Statsbaner.
  • Et stort antall bevaringsverdige bygninger og anlegg frem til vår tid. Blant disse tekniske og industrielle kulturminner som fabrikker, kraftstasjoner, broer og veier. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor skal vi ta vare på kulturminner?

Tenk deg at hjemstedet ditt ikke hadde hatt noen synlige og håndfaste minner etter alle generasjoner mennesker som har bodd der før deg.
Tenk deg en reise lang kysten, på vannveiene og på kryss og tvers mellom dalfører og landsdeler der alle minner etter dine forgjengere var fjernet.
Tenk deg at alt du så rundt deg av spor etter mennesker var nytt og laget i din tid.
En umulig og helt absurd tanke vil de fleste mene. Men det er engang slik at kulturminnene vil fosvinne fortere enn vi aner hvis ingen ser verdien og nytten av verne den rike og mangfoldige skatten som våre forgjengere har etterlatt oss, og gitt oss ansvaret for. 

Databaser og kart

På Kulturminnesøk finner du informasjon om Riksantikvarens kulturminne-registreringer i Modum. Informasjon om lokale kulturminne-registreringer finnes på kommunens kartside.

På nettsidene til Kultur- og naturreise kan du sette opp egendefinerte kart med utvalgt informasjon fra ulike datasett med stedfestet kulturhistorie, naturinformasjon, historiske kilder og leksikalsk informasjon.